Splošni pogoji poslovanja

Ti splošni pogoji prodaje prehranskih dopolnil ‘Splošni pogoji poslovanja’ so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje.

1. Splošno

1.1. Ti Splošni pogoji poslovanja urejajo vsa razmerja med Ponudnikom in Potrošnikom glede nakupa in prodaje prehranskih dopolnil, garancijo dobrega počutja ter drugih razmerij med Ponudnikom in Potrošnikom, ki so opredeljena v teh Splošnih pogojih poslovanja ali ki se nanje izrecno ali konkludentno sklicujejo.

1.2. Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse oblike prodaje Produkta na daljavo, vključno s, vendar ne omejeno na, telefonsko prodajo prek klicnega centra ali z neposrednim telefonskim trženjem, elektronsko prodajo v kakršnikoli obliki, prodajo po pošti ali na kakršenkoli drug način prodaje, pri katerem stranki nista istočasno fizično prisotni na istem mestu.

1.3. Kljub splošnosti prejšnje točke teh Splošnih pogojev poslovanja se slednji uporabljajo izključno za prodajo Produkta Potrošnikom, ki se ob sklenitvi Pogodbe nahajajo na ozemlju Republike Slovenije.

1.4. V teh Splošnih pogojih poslovanja uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. Definicije

2.1. V teh Splošnih pogojih poslovanja imajo posamezni izrazi, zapisani z veliko začetnico, naslednji pomen, razen če iz konteksta besedila izhaja drugače:

 • Datum prejema: ima pomen, kot določen v točki 9.3 teh Splošnih pogojev poslovanja;
 • Delovni dan: pomeni vsak dan, ki ni sobota, nedelja, praznik ali dela prost dan v Republiki Sloveniji;
 • Pogodba: pomeni pogodbo, ki jo skleneta Potrošnik in Ponudnik na podlagi teh Splošnih pogojev poslovanja;
 • Ponudnik: pomeni družbo z omejeno odgovornostjo Vitaminko Ltd
 • Potrošnik: pomeni polnoletno in poslovno sposobno fizično osebo, ki pridobiva ali uporablja Produkt za namene zunaj svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti;
 • Prevoznik: pomeni izvajalca univerzalne poštne storitve v Republiki Sloveniji ali kateregakoli izvajalca poštne storitve v Republiki Sloveniji, ki po naročilu Ponudnika dostavi Potrošniku Produkt ali drugo pošiljko;
 • Spor: ima pomen, kot določen v točki 13.2 Trajni nosilec podatkov: pomeni nosilec podatkov, ki Potrošniku omogoča trajno shranjevanje nanj naslovljenih podatkov ali informacij, trajen dostop do njih in njihovo reprodukcijo;

3. Naročilo

3.1. Potrošnik lahko naročilo za nakup Produkta in sklenitev Pogodbe odda elektronsko prek spletne strani www.vitaminko.net.

3.2. Če je Ponudnik pri izvajanju trženjskih aktivnosti stopil v kontakt s Potrošnikom in mu pri tem ponudil naročilo oziroma sklenitev Pogodbe, se šteje, da je Potrošnik naročilo dal s sprejemom Ponudnikove ponudbe.

3.3. Pri oddaji naročila prek spletne strani bo Ponudnik zagotovil, da bo Potrošnik primerno obveščen o nastopu obveznosti plačila. Potrošnik bo izrecno potrdil, da se z oddajo naročila strinja s plačilom, funkcija, ki sproži oddajo naročila, pa bo ustrezno označena.

3.4. Oddano naročilo Potrošnika zavezuje.

3.5. Z oddajo naročila Potrošnik izrecno izjavlja, da je prejel, si prebral in v celoti sprejema te Splošne pogoje poslovanja, ki so Potrošniku ves čas dosegljivi na spletnem naslovu www.vitaminko.net.

3.6. Potrošnik lahko kadarkoli pri Ponudniku naroči dodatne količine Produkta v skladu z vsakokrat veljavno ponudbo Ponudnika.

4. Pogodba

4.1. Pogodba je sklenjena, ko se Potrošnik in Ponudnik sporazumeta o njeni vsebini. Šteje se, da sta se Ponudnik in Potrošnik sporazumela o vsebini Pogodbe v trenutku, ko Ponudnik prejme popolno naročilo Potrošnika.

4.2. Ponudnik bo v razumnem času po sklenitvi Pogodbe, vendar pred prvo dostavo Produkta, Potrošniku zagotovil potrdilo o sklenjeni Pogodbi na Trajnem nosilcu podatkov. Če je Pogodba sklenjena na podlagi naročila prek spletne strani, Ponudnik zagotovi potrdilo o sklenjeni Pogodbi po elektronski pošti na elektronski naslov Potrošnika, če ga je Potrošnik navedel v naročilu. Na zahtevo Potrošnika bo Ponudnik Potrošniku v razumnem roku posredoval izvod Pogodbe v pisni obliki.

4.3. Ponudnik lahko ob prejemu Potrošnikovega naročila zavrne sklenitev Pogodbe, če ugotovi, da Potrošnik ne izpolnjuje pogojev za sklenitev Pogodbe ali da Pogodbe pod pogoji iz ponudbe ne bo mogel izvesti.

4.4. Za prejeti Produkt bo Potrošnik plačal kupnino po vsakokrat veljavnem ceniku Ponudnika ter v skladu s točkami 5.2. do 5.2.2. teh Splošnih pogojev poslovanja.

5. Dostava

5.1. Izdelke dostavlja Pošta Slovenije ali GLS Slovenija.
V primeru, da vas v času dostave ni doma, vas bo dostavljavec Pošte Slovenije poklical in skupaj se bosta dogovorila za prevzem paketa. V soboto (razen na enotah Pošte Slovenije, ki so ob sobotah odprte), nedeljo in med prazniki paketov ne dostavljamo.
V primeru izbire dostave prek GLS Slovenija, vas bo ob dostavi poklical dostavljavec GLS Slovenija in se z vami dogovoril za prevzem paketa.

5.2. Strošek dostave je odvisen od zneska naročila:

 • pri naročilu do 50 € je strošek dostave 3,90 €,
 • pri naročilu nad 50 € je dostava brezplačna.

5.2.1. Strošek dostave je enoten za celo Slovenijo.

5.2.2. Stranka lahko odkupnino za izdelke prek Pošte Slovenije po svoji izbiri poravna s plačilno kartico prek POS terminala, ki ga ima kurir pri sebi. Pri poravnavi odkupnine s POS terminalom se stranki zaračuna provizija v vrednosti 1,00 €.

6. Plačila

Naročene izdelke na www.vitaminko.net lahko plačate:

 • S kreditno oz. plačilno kartico (BA, Maestro, Eurocard/Mastercard, Visa, Karanta)
 • PayPal
 • Z gotovino ob prevzemu paketa

7. Garancija dobrega počutja

7.1. Vsi Izdelki na spletni strani www.vitaminko.net imajo garancijo dobrega počutja. Če z nakupom uporabnik ( kupec) ni zadovoljen, mu trgovec v 30 dneh od datuma uveljavljanja garancije dobrega počutja pošlje preko E-pošte ali SMS sporočila posebno unikatno kodo z dobroimetjem v višini zneska vplačila (brez stroška dostave), katero lahko izkoristi uporabnik (kupec) v 90-dneh pri naslednjem nakupu na spletni strani www.vitaminko.net za nakup izdelkov. Edini strošek, ki zaradi uveljavljanja garancije dobrega počutja bremeni uporabnika (kupca), je strošek vračila izdelkov Trgovcu.

7.2. Garancija dobrega počutja velja 30 dni od dneva nakupa, za izdelke v količini uporabe ene osebe v časovnem razponu enega meseca. Uporabnik ( kupec) lahko dobi dobroimetje tudi za paket namenjen večmesečni uporabi, vendar mora izdelke, ki jih še ni porabil vrniti Trgovcu nepoškodovane, v originalni embalaži in količini, vključno z embalažo porabljenih izdelkov, razen če so izdelki uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv uporabnik (kupec).

7.3. Garancijo dobrega počutja je možno uveljavljati samo z originalnim računom uporabnika (kupca).

7.4. Kupec (uporabnik) ne more uveljavljati garancijo dobrega počutja več kot enkrat letno za enak izdelek. Uporabnik lahko v roku enega leta uveljavlja največ tri garancije dobrega počutja za različne izdelke.

7.5. Trgovec jamči. da bo izdelek brezhibno služil svojemu namenu, če se kupec ravna po danih navodilih in je to osnova za uveljavitev garancije dobrega počutja.

7.6. Trgovec bo kupnino (brez poštnine) povrnil v obliki dobroimetja najkasneje v 30 dneh.

7.7. Garancija dobrega počutja je prostovoljna s strani našega podjetja in ne izključuje odstopa od pogodbe sklenjene na daljavo po Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot) pri kateri ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Več informacij o tem v Uradnem list RS, št. 98/04. V primeru uveljavljanja odstopa od pogodbe sklenjene na daljavo po Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot) se Garancija dobrega počutja izključuje in v tem primeru ne velja. Potrošnik je upravičen le do vračila kupnine za vse izdelke ki niso bili uporabljeni, odprti in se nahajajo v originalni embalaži. Pravica do odstopa od pogodbe ni mogoča pri dobavi zapečatenega blaga, ki zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov, ni primeren za vračilo, ko ni več zapečaten.

8. Obveščanje

8.1. Potrošnik mora Ponudnika nemudoma obvestiti o spremembi kateregakoli podatka, pomembnega za izpolnjevanje obveznosti strank Pogodbe, vključno s, vendar ne omejeno na, spremembo osebnega imena, naslova za sprejemanje pošiljk, elektronskega naslova in telefonske številke, na katerih je Potrošnik redno dosegljiv.

8.2. Če Potrošnik opusti obvestilo iz prejšnje točke, odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala Ponudniku zaradi opustitve obvestila, hkrati pa Potrošnik sam nosi vse stroške, ki so povezani z izpolnitvijo Pogodbe.

9. Pravica do odstopa od pogodbe, vračilo izdelkov

9.1. Potrošnik ima pravico, da v roku štirinajstih (14) dni od dneva prejema prvega paketa Produkta Ponudnika na poštni naslov ali kontaktni elektronski naslov obvesti, da odstopa od Pogodbe, pri čemer Potrošniku ni treba navesti razlogov za takšno odločitev. Če Potrošnik v enakem roku Ponudniku vrne prejete izdelke, se šteje, da je Potrošnik Ponudnika obvestil o odstopu o Pogodbe. Potrošnik lahko Ponudnika o svojem odstopu od Pogodbe obvesti na katerikoli način, iz katerega nedvoumno izhaja Potrošnikova volja po odstopu od Pogodbe. Šteje se, da je Potrošnik pravočasno dal odstopno izjavo, če izjavo pošlje v roku, določenem za odstop od Pogodbe.

9.2. Ne glede na določbo točke 9.1 lahko Potrošnik odstopi od Pogodbe tudi z uporabo obrazca za odstop od Pogodbe, ki ga Potrošnik izpolnjenega in podpisanega v roku, določenem v točki 9.1, pošlje na naslov: GLS Depo SG (Za Vitaminko.net), Pameče 180, 2380 Slovenj Gradec.

9.3. Šteje se, da je Potrošnik prejel Produkt tistega dne, ko Produkt preide v neposredno posest Potrošnika ali katerekoli osebe v Potrošnikovem imenu in za Potrošnikov račun, razen Prevoznika. Če je pošiljka s Produktom Potrošniku poslana z navadno (ne priporočeno) pošto, se šteje, da je Potrošnik Produkt prejel najkasneje četrti (4.) Delovni dan po oddani pošiljke na pošto (»Datum prejema«).

9.4. Če Potrošnik odstopi od Pogodbe v skladu s točko 9.1. ga bremeni le strošek vračila Produkta Ponudniku.

9.5. Prejeti Produkt mora Potrošnik vrniti Ponudniku v roku štirinajstih (14) dni od dne, ko je Potrošnik Ponudnika obvestil sporočila o odstopu od Pogodbe. Vse izdelke je Potrošnik dolžan Ponudniku vrniti nepoškodovane, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če so izdelki uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv Potrošnik. Izdelke je dolžan Potrošnik vrniti na naslov: GLS Depo SG (Za Vitaminko.net), Pameče 180, 2380 Slovenj Gradec.

9.6. Potrošnik nima pravice do odstopa od Pogodbe, Ponudnik pa ne bo sprejel vračila Produkta, če bodo na Produktu vidni kakršnikoli znaki uporabe, zlasti če je pri zapečateni embalaži pečatnik (npr. originalna nalepka) odlomljen ali poškodovan.

9.7. V primerih, ki so opredeljeni v tej točki 9.7. Potrošnik obdrži pravico do odstopa od Pogodbe, vendar pa Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti Produkta:

 • 9.7.1. če je embalaža odprta ali poškodovana;
 • 9.7.2. če je Potrošnik pri vračilu blaga nepravilno in/ali neprimerno zaščitil Produkt za transport in bi zaradi tega lahko prišlo do poškodb Produkta ali njegove embalaže;
 • 9.7.3. če je Produkt poškodovan zaradi nepravilnega in/ali neprimernega ravnanja pri Potrošniku.

9.8. Na podlagi pisnega poziva Ponudnika je Potrošnik dolžan Ponudniku povrniti škodo, ki je slednjemu nastala zaradi zmanjšanja vrednosti Produkta skladno s točko 9.7. v roku, ki ga v pisnem pozivu določi Ponudnik in ki ne more biti krajši od osmih (8) dni od Potrošnikovega prejema takšnega poziva.

9.9. Če je Potrošnik Ponudniku za prejeti Produkt karkoli plačal, bo Ponudnik Potrošniku nemudoma, vendar najkasneje v roku štirinajstih (14) dni od dneva prejema sporočila o odstopu do Pogodbe, prejeto plačilo vrnil na Potrošnikov osebni transakcijski račun oziroma na drug način, kot ga bosta dogovorila Potrošnik in Ponudnik. Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega Produkta ali dokler Potrošnik ne predloži dokaza, da je Produkt poslal nazaj Ponudniku, kar nastopi prej.

9.10. Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa od Pogodbe nosi Potrošnik.

10. Odpoved pogodbe

10.1. Potrošnik lahko Pogodbo kadarkoli odpove s 15-dnevnim odpovednim rokom.

10.2. Potrošnik Pogodbo odpove z elektronskim sporočilom na elektronski naslov. Odpovedni rok začne teči naslednji dan po dnevu, ko Ponudnik prejme Potrošnikovo odpoved Pogodbe.

10.3. Po odpovedi Pogodbe je Potrošnik dolžan plačati kupnino za prejeti in dotlej še ne plačani Produkt. Potrošnik zaradi odpovedi Pogodbe ni upravičen do vračila plačane kupnine, niti ni dolžan vrniti prejetega Produkta.

10.4. Če Potrošnik ob oddaji naročila ni polnoleten in/ali poslovno sposoben za sklenitev Pogodbe, ima Ponudnik pravico odstopiti od Pogodbe brez odpovednega roka. Enako pravico ima Ponudnik tudi, če Potrošnik kljub opominu Ponudnika ne poravna svojih zapadlih obveznosti do Ponudnika.

11. Reklamacije

11.1. Če prejeti Produkt nima lastnosti in odlik, ki jih je Ponudnik izrecno obljubil, oziroma je Ponudnik Potrošniku poslal Produkt v napačni količini, obliki ipd., ali če se prejeti Produkt kakorkoli razlikuje od naročila, lahko Potrošnik Produkt reklamira z obvestilom na kontaktni elektronski naslov. Ob reklamaciji mora Potrošnik navesti številko naročila, datum prejema Produkta, opis reklamacije in reklamacijski zahtevek ter morebitne druge podatke, ki bi jih od Potrošnika zahtevala pooblaščena oseba Ponudnika.

11.2. Potrošnik mora prejeti Produkt reklamirati v 30 dneh od dneva, ko odkrije napako na Produktu. Ponudnik ne odgovarja za napake na Produktu, ki se pokažejo po poteku dveh let od Datuma prejema Produkta.

11.3. Potrošnik mora na zahtevo Ponudnika Produkt nemudoma poslati Ponudniku, Produktu pa mora priložiti še kopijo računa ter vso spremljajočo dokumentacijo, ki jo zahteva Ponudnik.

11.4. Z reklamacijskim zahtevkom lahko Potrošnik zahteva znižanje kupnine v sorazmerju s pomanjkljivostjo, zamenjavo blaga ali vračilo kupnine.

11.5. Ponudnik bo na prejeti reklamacijski zahtevek odgovoril v roku osmih (8) dni od dneva prejema zahtevka. Če bo Ponudnik ugotovil, da je reklamacijski zahtevek neutemeljen, bo v navedenem roku o tem obvestil Potrošnika in mu vrnil prejeti Produkt; če pa bo Ponudnik reklamacijskemu zahtevku ugodil, pa bo v tem roku odpravil napako.

11.6. Ponudnik sme zavrniti reklamacijo zlasti:

 • 11.6.1. če ima vrnjeni Produkt vidne poškodbe, pa taka poškodba ni bila predmet reklamacije;
 • 11.6.2. če Potrošnik Ponudniku Produkt pošlje z odkupnino.

11.7. Morebitno odstopanje izgleda Produkta ali njegove embalaže od upodobitve na fotografijah, objavljenih na Ponudnikovi spletni strani ali v kakršnemkoli promocijskem materialu v katerikoli obliki, ni razlog za reklamacijo.

12. Obdelava osebnih podatkov

12.1. S sklenitvijo Pogodbe Potrošnik izrecno soglaša z obdelavo Potrošnikovih osebnih podatkov na način, kot je to določeno v Ponudnikovi Politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani. Politika zasebnosti se šteje za sestavni del teh Splošnih pogojev.

13. Merodajno pravo in reševanje sporov

13.1. Za te Splošne pogoje poslovanja, kot tudi vsa pravna razmerja, ki iz teh Splošnih pogojev poslovanja izhajajo, se uporablja pravo Republike Slovenije.

13.2. Ponudnik in Potrošnik bosta vse spore, nesoglasja ali terjatve, ki izvirajo iz Pogodbe ali so z njo povezani (»Spor«), poskušala rešiti mirno. Če mirna rešitev ne bo mogoča, bo o Sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

13.3. Ne glede na določilo točke 14.2 teh Splošnih pogojev poslovanja lahko Potrošnik vsak Spor predloži v reševanje pristojnemu izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov, v skladu z določbami Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur. l. RS, št. 81/15, »ZIsRPS«) ter Direktive 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2014 in Direktive 2009/22/ES (UL L št. 165 z dne 18. 6. 2013, str. 63, »Direktiva«). Na podlagi Uredbe št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (UL L št. 165 z dne 18. 6. 2013, str. 202, »Uredba«) je Evropska komisija pripravila Evropsko platformo za spletno reševanje sporov (Platforma SRS), s katerim je Evropska komisija potrošnikom omogočila lažji dostop do izvensodnega reševanja potrošniških sporov. Če je Pogodba sklenjena na podlagi Potrošnikovega naročila, oddanega elektronsko prek Ponudnikove spletne strani www.vitaminko.net lahko Potrošnik začne postopek izvensodnega reševanja Spora tudi z oddajo zahtevka prek Platforme SRS. Ob upoštevanju, da nihče od registriranih izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov v Republiki Sloveniji ni pristojen za reševanje takšnih sporov zoper trgovce s sedežem v drugi državi članici, ki ni Republika Slovenija, Ponudnik za izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov priznava Slovaški inšpektorat za trgovino ( Slovenská obchodná inšpekcia ), Prievozská 32, Bratislava, 82799, spletni naslov: [email protected] , telefonska številka: +421258272123.

14. Jamstva in zagotovila potrošnika

14.1. Potrošnik zagotavlja, da so vsi podatki, posredovani Ponudniku, pravilni in resnični, ter da na nikakršen način ne bo ravnal protipravno (zlasti, vendar ne izključno, z lažnim predstavljanjem, nedovoljeno redistribucijo Produkta, kršitvijo pravic intelektualne lastnine, nepooblaščenim zbiranjem osebnih podatkov ali poslovnih skrivnosti) ali spodbujal tretjih oseb k takšnemu ravnanju.

14.2. Potrošnik izrecno zagotavlja, da uporablja storitve ali katerokoli digitalno vsebino, povezano z elektronskim poslovanjem, izključno na lastno odgovornost. Potrošnik prav tako izrecno zagotavlja, da Produkt uporablja na lastno odgovornost in da Ponudnika ne bo imel za odgovornega za nastanek kakršnekoli škode katerikoli osebi, če Produkta Potrošnik ne bi uporabljal v skladu s Ponudnikovimi navodili.

15. Kontaktni podatki ponudnika

15.1. Potrošnik lahko vsa obvestila, izjave ali naročila, določena v teh Splošnih pogojih poslovanja, posreduje Ponudniku na spodnje načine, pri čemer so vsi načini komunikacije enakovredni, če v teh Splošnih pogojih poslovanja ni drugače določeno:

 • 15.1.1. po elektronski pošti na elektronski naslov:
 • 15.1.2. s telefonskim klicem na telefonsko številko: pri čemer je Ponudnikov klicni center dosegljiv vsak Delovni dan od 08:00-16:00 ure.
 • 15.1.3. po pošti na naslov:

15.2. Klici na telefonsko številko Ponudnikovega klicnega centra 000 se zaradi zagotavljanja višje kakovosti storitve in dokazovanja izjav strank Pogodbe lahko snemajo.

15.3. Klic na telefonsko številko Ponudnikovega klicnega centra 000 se obračuna po veljavnem ceniku Potrošnikovega telekomunikacijskega operaterja.

16. Spremembe in dopolnitve

16.1. Ponudnik ima pravico do občasnega dopolnjevanja ali enostranske spremembe teh Splošnih pogojev poslovanja. Vsaka sprememba ali dopolnitev teh Splošnih pogojev poslovanja začne veljati, ko je objavljena na Ponudnikovi spletni strani www.vitaminko.net.

16.2. Če Ponudnik spremeni ali dopolni te Splošne pogoje poslovanja v delu, kjer so bistveni za pogodbeno razmerje, bo o tem Ponudnik obvestil Potrošnika in mu omogočil, da v primernem roku izjavi, ali ohranja Pogodbo v veljavi pod spremenjenimi pogoji. Če Potrošnik v primernem roku, ki ga določi Ponudnik, izjavi, da ne želi ohranitve Pogodbe, Pogodba neha veljati z dnem spremembe ali dopolnitve teh Splošnih pogojev poslovanja. Če Potrošnik v postavljenem primernem roku ne izjavi ničesar ali če izjavi, da pri Pogodbi vztraja, Pogodba ostane v veljavi pod spremenjenimi pogoji, ki se uporabljajo od dneva objave na Ponudnikovi spletni strani www.vitaminko.net.

17. Končne določbe

17.1. Ti Splošni pogoji poslovanja, ki so sestavljeni v slovenskem jeziku, in vsi podatki o Produktu so Potrošniku v slovenskem jeziku na voljo Ponudnikovi spletni strani www.vitaminko.net. Ponudnik in Potrošnik v medsebojnem poslovanju na podlagi teh Splošnih pogojev poslovanja uporabljata slovenski jezik in si v tem jeziku izmenjujeta vse dokumente.

17.2. Vsa vsebina na strani in pod straneh Ponudnikove spletne strani www.vitaminko.net je avtorsko zaščitena. Prepovedano je vsako dejanje, ki kakorkoli posega v avtorske pravice avtorjev strani. Logotip, ime strani ter slikovno gradivo in vsakršno besedilo so vse last Ponudnika ali z njim povezanih oseb. Prepovedana je uporaba vsebine in/ali slik v javne in/ali komercialne namene brez predhodnega pisnega dovoljenja Ponudnika.

17.3. Če se katerakoli določba teh Splošnih pogojev poslovanja ugotovi za nično, neveljavno ali neizvršljivo, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb te pogodbe, če se ostale določbe teh Splošnih pogojev poslovanja lahko uporabljajo brez nične, neveljavne ali neizvršljive določbe, in če taka nična, neveljavna ali neizvršljiva določba ni bila niti pogoj niti odločilen nagib pri sprejemu teh Splošnih pogojev poslovanja.

17.4. Ti Splošni pogoji poslovanja začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme Ponudnik.

Zapri

Prijava

Zapri

Košarica (0)

Košarica je prazna V vaši košarici ni izdelkov.

Vitaminko

Mesto zdravja